Bc. Elena Kabáčová

Žilinská univerzita v Žiline

Priemyselný inžinier


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Juraj Konyárik

Žilinská univerzita v Žiline

Automatizované výrobné systémy


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Martin Kravec

Technická univerzita v Košiciach

Hospodárska informatika


Počet absolvovaných praxí 0

Marek Krehlík

Technická univerzita v Košiciach

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby


Počet absolvovaných praxí 0

Monika Kulifajová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Európske rozvojové programy


Počet absolvovaných praxí 0

Michal Kuriš

Žilinská univerzita v Žiline

Strojárske technológie


Počet absolvovaných praxí 0

Marián Macháč

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agrobiotechnológie


Počet absolvovaných praxí 0

Andrej Mišuta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Marcel Polivčák

Technická univerzita v Košiciach

Výrobné technológie


Počet absolvovaných praxí 0

bc. René Porubský

Technická univerzita v Košiciach

Tepelná energetika a plynárenstvo


Počet absolvovaných praxí 0


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.