Bc. Laura Rohaľová

Technická univerzita v Košiciach

Hospodárska informatika


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Andrea Šimeková

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Priemyselné manažérstvo


Počet absolvovaných praxí 0

Bc Richard Škvaridlo

Žilinská univerzita v Žiline

Vozidlá a motory


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Henrieta Studničková

Technická univerzita v Košiciach

Hospodárska informatika


Počet absolvovaných praxí 0

Ján Šur

Technická univerzita v Košiciach

Informatika


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Tomáš Torok

Žilinská univerzita v Žiline

Priemyselné inžinierstvo


Počet absolvovaných praxí 0

Bc. Veronika Trembáčová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agrárny obchod a marketing


Počet absolvovaných praxí 0

Bc Marek Varga

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ľudské zdroje a personálny manažment


Počet absolvovaných praxí 0

Ing. Jaroslav Zárecký

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálové inžinierstvo


Počet absolvovaných praxí 0


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.