Späť

Konferencia Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov

Vo štvrtok 12. februára 2015 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

V rámci programu vystúpili so svojimi príspevkami zvučné mená z vysokoškolského aj podnikového prostredia, aby spoločne diskutovali a hľadali odpovede na otázku: "Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov?"

Konferencia sa konala pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa prihovoril účastníkom konferencie hneď v úvode. Následne boli prítomným hosťom predstavené niektoré z výsledkov národného projektu, ktoré sa podarilo dosiahnuť od začiatku jeho realizácie. Tri panelové diskusie s prednášajúcimi s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania z vysokoškolského i z podnikového prostredia ponúkli už počas konferencie zaujímavé myšlienky a odporúčania do budúcnosti týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania prepojeného s potrebami trhu práce.

Prezentácie prednášajúcich Vám ponúkame zoradené podľa panelov, v ktorých hostia vystupovali:

Prepojenie obsahu vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce

Moderoval Ján Turňa - generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR

Juraj Draxler - minister, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Helga Jančovičová - hlavná odborná garantka, Národný projekt
Ciele a výsledky národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"
Peter Obdržálek - odborný garant aktivity, Národný projekt
Jan Koucký - externý expert, Národný projekt
Vývoj trhu práce a uplatnenia absolventov v SR - poznatky získané v národnom projekte

Trendy a skúsenosti v medzinárodnom kontexte, trvalá udržateľnosť riešení prepájania vysokoškolského vzdelávania s trhom práce

Moderoval Robert Redhammer - rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Peter Plavčan - generálny riaditeľ, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR
Jan Koucký - externý expert, Národný projekt
Thomas Bogdain - prezentoval Martin Džbor, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, T-Systems Slovakia, s.r.o.
Jozef Uhrík - čestný prezident, Zväz automobilového priemyslu SR

Najlepšie skúsenosti a odporúčania pre posilnenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s podnikovou praxou

Moderoval Štefan Chudoba - odborný garant aktivity, Národný projekt

Vladimír Slezák - generálny riaditeľ, Siemens, s.r.o., viceprezident, Zväz strojárskeho priemyslu SR
Jaroslav Toufar - riaditeľ, Plastikářský klastr (CZ)
Berenika Hausnerová - prezentoval M. Huba, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ)
Anton Repovský - finančný manažér, Slovenské farmárske, družstvo
Ľubomír Plško - generálny riaditeľ, KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
Jozef Buday - prezentoval Igor Chovan, Elektrotechnický výskumný a vývojový ústav
Anton Ondrej - expert, Národný projekt, Slovenská obchodná a priemyselná komora

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe

Moderoval Peter Magvaši - predseda, Vedecko-technická rada, CEIT, a.s.

Peter Plavčan - generálny riaditeľ, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR
Jaroslav Holeček - prezident, Zväz automobilového priemyslu SR
Roman Conorto - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Tatiana Čorejová - rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
Anton Čižmár - rektor, Technická univerzita v Košiciach
Rudolf Kropil - prezident, Slovenská rektorská konferencia
Ľubomír Šooš - viceprezident, Zväz strojárskeho priemyslu
Jozef Habánik - rektor, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Renatu Józsovú, .

Fotogalériu a reportáž z podujatia nájdete už čoskoro tu.

Podrobný program konferencie 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.