Prax v zahraničí

Proces zazmluvňovania študentov pre vzdelávací pobyt v zahraničí
 
Na základe schválenia študenta lektor-pedagóg z vysokej školy v spolupráci s lektorom z podniku individuálne pre každého študenta pripravia a schvália Plán - harmonogram vzdelávacieho pobytu v zahraničí, vrátane obsahu a rozsahu praktického vzdelávania. Príprava plánu praxe v zahraničí prebieha v súčinnosti so študentom a kontaktnou osobou na zahraničnom pracovisku.
 
Študent uzavrie s vysielajúcou organizáciou (CVTI SR) Zmluvu o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí.
 
Študent ďalej pri zazmluvnení predkladá:
 
- vyplnené a podpísané tlačivo Prieskum trhu na ubytovanie v mieste výkonu vzdelávacieho pobytu v zahraničí;
- vyplnené a podpísané tlačivo Prieskum trhu na dopravu z/do miesta výkonu vzdelávacieho pobytu v zahraničí;
- vyplnený a podpísaný Súhlas s vyslaním študenta na vzdelávací pobyt v zahraničí;
- potvrdenie o uzatvorení poistenia liečebných nákladov. Poisteniesi hradí študent sám. Odporúčame tiež pripoistenie úrazového poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu;
- podpísaný Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov.
 
Uvedené dokumenty študent zašle e-mailom na adresu a poštou na adresu:
 
Centrum vedecko-technických informácií SR
Oddelenie národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Aktivita 1.3
Staré Grunty 52
842 44 Bratislava
 
Termín: najneskôr 15 pracovných dní pre nástupom na cestu (u štátov, kde sa vyžadujú vstupné víza, minimálne 30 pracovných dní pred uskutočnením cesty na vzdelávací pobyt).
 
Národný projekt poskytne študentovi všetku potrebnú administratívnu, organizačnú a metodickú podporu pri príprave dokumentácie a zazmluvnení, ako aj počas celého trvania vzdelávacieho pobytu v zahraničí a jeho vyúčtovaní.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.