Prax v zahraničí

Študent realizuje vzdelávací pobyt v zahraničí v súlade so Zmluvou o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí a schváleným Plánom - harmonogramom vzdelávacieho pobytu v zahraničí.
 
Počas realizácie vzdelávacieho pobytu v zahraničí je študent povinný:

1. dodržiavať podmienky Zmluvy a riadiť sa Inštrukciou k predkladaniu dokumentácie v rámci vzdelávacieho pobytu v zahraničí

2. v prvý deň vzdelávania v podniku v spolupráci s kontaktnou osobou označiť priestory, kde vzdelávanie prebieha (príloha č.7);

3. zúčastňovať sa praxe v prijímajúcej inštitúcii, plniť úlohy, ktoré vyplývajú zo zadanej témy, a tiež úlohy relevantné pre prax v prijímajúcej inštitúcii;

4. dodržiavať Plán – harmonogram vzdelávacieho pobytu v zahraničí, jeho obsah a rozsah praktického vzdelávania;


5. predkladať dokumenty k nárokovaným výdavkom v termíne stanovenom v Pláne – harmonograme vzdelávacieho pobytu v zahraničí (dokumenty študent zasiela elektronickou formou na adresu );

6. predkladať evidenciu dochádzky na predpísanom formulári „Dochádzka – Attendance Record“ (príloha č.8). Dochádzku podpíše kontaktná osoba v prijímajúcej organizácii, a to v termíne stanovenom v Pláne – harmonograme (dokumenty študent zasiela elektronickou formou na adresu ); formulár má študent k dispozícii na pracovisku, kde prebieha vzdelávanie, pre účely nahliadnutia v prípade výkonu kontroly oprávnenými subjektmi. Formulár dochádzky je vypĺňaný rukou;

7. bezodkladne informovať lektora prijímajúcej inštitúcie, lektora z vysokej školy a pracovníkov národného projektu o všetkých udalostiach a zmenách, ktoré súvisia a môžu mať vplyv na priebeh vzdelávacieho pobytu;

8. riadiť sa pokynmi osoby určenej prijímajúcou inštitúciou alebo príslušným lektorom určeným prijímajúcou inštitúciou, ktorý je zároveň kontaktnou osobou;

9. dodržiavať pracovný režim prijímajúcej inštitúcie a dodržiavať jej zásady etického správania a rešpektovať ďalšie zvyklosti, s ktorými bol počas vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe oboznámený;

10. počas celého vzdelávacieho pobytu sa správať v medziach zákona príslušnej krajiny a pravidiel určených prijímajúcou inštitúciou. V prípade, že konaním, ktoré by bolo v rozpore s týmto ustanovením, spôsobí prijímajúcej inštitúcii škodu, zaväzuje sa ju uhradiť v plnej výške;

11. dodržiavať právne predpisy platné v prijímajúcej inštitúcii všeobecne i vo vzťahu k vykonávaniu praxe, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas výkonu vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe, ktoré sú predmetom know-how alebo obchodného tajomstva. Táto povinnosť trvá aj po ukončení praxe v zahraničí;

12. aktívne komunikovať s poverenými pracovníkmi národného projektu. V prípade, že sa študent nemôže zúčastňovať vzdelávania v súlade s Plánom-harmonogramom  vzdelávacieho pobytu v zahraničí, bezodkladne oznámi túto skutočnosť  na adresu . V prípade časovej tiesne je možné zrušenie, resp. zmenu plánu vzdelávania oznámiť telefonicky kancelárii národného projektu a následne po ukončení pobytu uviesť túto skutočnosť písomne v záverečnej správe (príloha č.9);

13. kancelárii projektu poskytnúť fotodokumentáciu s logom firmy, v ktorej sa vzdelávací pobyt realizuje (nevyžadujú sa fotografie interiéru, výrobnej haly a pod.).

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.