Prax v zahraničí

Po ukončení vzdelávacieho pobytu je študent povinný:

1. predložiť vyplnený a podpísaný formulár „Vyúčtovanie vzdelávacieho pobytu v zahraničí“ (príloha č.10)  a ostatnú podpornú dokumentáciu potrebnú na vyúčtovanie vzdelávacieho pobytu;

2. s vyúčtovaním vzdelávacieho pobytu predložiť štruktúrovanú záverečnú správu a podrobnú záverečnú prácu spracovanú podľa požiadaviek projektového tímu;

3. oboznámiť vysokú školu, kde pôsobí, o vzdelávacom pobyte.
 
Termín:  najneskôr 10 pracovných dní po ukončení vzdelávacieho pobytu v zahraničí
 

Záverečné vyúčtovanie výdavkov vzdelávacieho pobytu v zahraničí


Náležitosti potrebné pre vyúčtovanie vzdelávacieho pobytu v zahraničí:

- vyúčtovanie vzdelávacieho pobytu je vyplnené v súlade so záznamom dochádzky, ktorý podpíše kontaktná osoba z podniku v zahraničí;
 
- v prílohe k vyúčtovaniu študent priloží originály všetkých cestovných lístkov. Cestovné lístky musia byť čitateľné (študent zasiela priebežne kancelárii projektu scan dokumentácie k preukazovaniu výdavkov pred poskytnutím záloh v zmysle Zmluvy);
 
- vo vyúčtovaní pobytu študent zaznamená hodinu prechodu všetkých hraníc medzi štátmi pri ceste tam aj späť;
 
- do vyúčtovania uvedie reálnu dobu návratu. V prípade vzniku nesúladu zdôvodní rozdiel v porovnaní s hodinou návratu, ktorá je uvedená v dokumente „Súhlas s vycestovaním študenta na vzdelávací pobyt v zahraničí“;
 
- v prílohe k vyúčtovaniu študent priloží originály dokladov o ubytovaní. Bez predloženia originálnych dokladov nemôžu byť príslušné výdavky študentovi uznané ako oprávnené a nebudú refundované. Študent sa ubezpečí, že dátumy uvedené v predložených po sebe nasledujúcich faktúrach za ubytovanie sa neprekrývajú;
 
- na faktúre za ubytovanie musí byť uvedená informácia o poskytovaní, resp. neposkytovaní stravovania v rámci ceny za ubytovanie;
 
- v prípade, že študent neuzavrie s CVTI SR dohodu o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely, a na prepravu do a z miesta konania vzdelávacieho pobytu použije vlastný dopravný prostriedok, nemôže si výdavky na cestu nárokovať ako oprávnené;
 
- použitie taxi je povolené len vo výnimočných a písomne zdôvodnených prípadoch;
 
- študent sa ubezpečí, že všetky údaje uvedené vo vyúčtovaní a v záverečnej správe sú reálne a podložené príslušnou podpornou dokumentáciou;
 
- študent odovzdá vyúčtovanie výdavkov na vzdelávací pobyt v zahraničí vlastnoručne podpísané.
 
Skutočne vynaložené oprávnené výdavky sú všetky oprávnené výdavky vynaložené a preukázané originálnymi účtovnými dokladmi študentom, schválené CVTI SR. Za také sa považujú len výdavky, ktoré sú vynaložené hospodárne a vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a ktoré sa navzájom neprekrývajú. Skutočne vynaložené oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade so slovenskou legislatívou a Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. OPV37/2013 v aktuálnom znení.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.