Galéria

TnUAD Trenčín

23.08.2013

TnUAD Trenčín

SPU Nitra

20.08.2013

SPU Nitra

UNIZA Žilina

31.07.2013

UNIZA Žilina

STU Trnava

12.07.2013

STU Trnava

TU Košice

11.07.2013

TU Košice

ŽU Žilina

10.07.2013

ŽU Žilina

SPU Nitra

21.06.2013

SPU Nitra

IUVENTA Bratislava

12.06.2013

IUVENTA Bratislava

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.