Aktuality

Záverečná správa Aktivity 1.3

19.12.2015

Záverečná správa Aktivity 1.3

V rámci podpory Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ ITMS kód projektu: 26110230120 bolo vytvorených 30 výučbových školiacich centier praxe na 19 fakultách ôsmich vysokých škôl Slovenska mimo BSK s cieľom skvalitnenia vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom inovácie vzdelávacieho obsahu a podporou inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch.

čítať ďalej
TOP 200 študijných programov

29.03.2015

TOP 200 študijných programov

V rámci posúdenia efektívnosti študijných programov vysokých škôl v Aktivite 1.1 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti bolo identifikovaných 200 študijných programov, ktoré sú perspektívne pre trh práce, najmä pre ekonomicky významné súčasti podnikovej sféry v SR, v kontexte prognózy vývoja trhu práce na Slovensku.

čítať ďalej
Ranking spoluprác vysokých škôl a podnikov

02.12.2014

Ranking spoluprác vysokých škôl a podnikov

V rámci aktivity 1.1 NP pokračoval prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom je zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „best practice“, resp. dobrú prax spolupráce.

čítať ďalej
Koľko vysokoškolákov ide v skutočnosti na prax počas štúdia?

21.11.2014

Koľko vysokoškolákov ide v skutočnosti na prax počas štúdia?

Aká je aktuálna realita zaradenia praktickej prípravy v rámci študijných programov?

čítať ďalej
Výsledky mapovania spolupráce vysokých škôl a podnikov

18.07.2014

Výsledky mapovania spolupráce vysokých škôl a podnikov

V rámci aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom bola identifikácia fakúlt, pracovísk a študijných programov, kde už existujú príklady dobrej praxe spolupráce VŠ a podnikovej sféry.

čítať ďalej
Výsledky prieskumu spolupráce VŠ a podnikov – pohľad podnikov

30.04.2014

Výsledky prieskumu spolupráce VŠ a podnikov – pohľad podnikov

V rámci aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách, ktorého cieľom bola identifikácia študijných programov, kde už existujú príklady dobrej praxe spolupráce VŠ a podnikovej sféry.

čítať ďalej
Ranking spoluprác vysokých škôl a podnikov

23.04.2014

Ranking spoluprác vysokých škôl a podnikov

V rámci aktivity 1.1 NP bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách a v podnikoch, ktorého cieľom bolo zmapovať spolupráce s podnikmi a identifikovať tie, ktoré môžu byť považované za aktuálnu „best practice“, resp. dobrú spoluprácu.

čítať ďalej

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.